SFS 2014:871 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

140871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

1

dels att 2 kap. 11�16, 19, 21, 26�29 och 30�33 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 11, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 30 och

32 §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1, 10, 10 a, 11 a, 11 b, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25 och

36 §§ och 2 kap. 1, 3, 4, 17 och 18 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 11 a, 11 b

och 13 a §§, och närmast före 2 kap. 11 a, 11 b och 17 §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansie-

ringen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

2. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd

för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-
utveckling (EJFLU),

3. kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006

om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som
föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd
för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-
utveckling (EJFLU),

5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäl-
ler godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU,

1 Senaste lydelse av
2 kap. 16 § 2010:2038

2 kap. 27 a § 2010:86

2 kap. 21 § 2010:86

2 kap. 29 § 2010:86

2 kap. 26 § 2010:86

2 kap. 30 § 2010:86

2 kap. 26 a § 2010:86

2 kap. 32 § 2010:86

2 kap. 27 § 2010:86

2 kap. 33 § 2009:191.

2 Senaste lydelse 2011:589.

SFS 2014:871

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:871

6. kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller
kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, och

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1310/2013 av den 17

december 2013 om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsut-
veckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu),
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013
vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av
rådets förordning (EG) nr 73/2009 och Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad
gäller deras tillämpning under år 2014

3.

10 §

4

Länsstyrelserna prövar frågor om stöd enligt denna förordning om

inte något annat följer av andra stycket eller av 10 a §. Frågor om stöd enligt
2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ som gäller företag vars verksamhet till
huvuddelen bedrivs i Blekinge län prövas av Länsstyrelsen i Skåne län.

Sametinget prövar frågor om stöd enligt 4, 5 och 6 kap. när det gäller stöd

till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel
eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv.

10 a §

5

Frågor om stöd enligt 2 kap. 20 och 29 a §§ samt 6 kap. 3 § prövas

av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 5 kap.
eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karaktär eller av-
ser verksamhet som stöder och kompletterar den genomförandestrategi som
avses i 8 eller 8 a § och inte faller inom Skogsstyrelsens eller Sametingets an-
svarsområde.

11 a §

6

Utöver vad som framgår av 45 § förordningen (2007:825) med läns-

styrelseinstruktion, får en länsstyrelse efter överenskommelse med en annan
länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrelsens
förfogande för att

1. delta i handläggningen av frågor om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b,

13 a och 18 §§, och

2. utöva kontroll som avses i 18 § när det gäller stöd enligt 2 kap. 9, 10,

11 a, 11 b, 13 a och 18 §§.

I överenskommelsen får det ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk

för att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påver-
kar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskommel-

sen.

11 b §

7

Regeringen får besluta att ärenden om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a,

11 b, 13 a och 18 §§ som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska hand-
läggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen an-

3 EUT L 347, 20.12.2013, s. 865 (Celex 32013R1310).

4 Senaste lydelse 2012:539. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 2012:539.

6 Senaste lydelse 2012:539.

7 Senaste lydelse 2012:539.

background image

3

SFS 2014:871

nars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter
att betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

12 §

8

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in till den

behöriga myndigheten. En ansökan om stöd enligt 7 kap. ska dock lämnas in
till LAG-gruppen i det område eller de områden där verksamheten ska bedri-
vas.

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning ska lämnas in inom den tid

som föreskrivs av

1. Jordbruksverket för stöd som avses i 10 § första stycket utom när det

gäller stöd enligt 2 kap. 17 § samt för stöd som avses i 10 a § när det gäller
stöd enligt 2 kap. 29 a §, och

2. Sametinget för stöd som avses i 10 § andra stycket när det gäller stöd en-

ligt 2 kap. 17 §.

Om en ansökan om stöd eller en ansökan om utbetalning enligt 2 kap. 9,

11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § kommer in för sent, ska man tillämpa reglerna
om för sen ansökan i artikel 23 i kommissionens förordning (EG) nr 1122/
2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förord-
ning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade
administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jord-
brukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd
inom vinsektorn.

13 §

9

Om det sökande företaget eller den sökande organisationen ligger

inom flera län och länsstyrelsen är behörig myndighet, ska ansökan ges in till
länsstyrelsen i det län där huvuddelen av den verksamhet som ansökan gäller
bedrivs. Ansökan om stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§ till
företag vars verksamhet till huvuddelen bedrivs i Blekinge län ges in antingen
till Länsstyrelsen i Skåne län eller till Länsstyrelsen i Blekinge län.

Om området för en LAG-grupp omfattar mer än ett län, ska ansökan prövas

av den länsstyrelse som utsetts enligt 9 § andra stycket.

14 §

10 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr per insats och stödår

och avser miljöersättningar och kompensationsbidrag enligt 2 kap. 9, 10,
11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a §§ ska inte betalas ut. För ersättning för potatis-
odling enligt 2 kap. 9 § gäller dock att beräknade stödbelopp som är lägre än
500 kr per stödår inte ska betalas ut.

18 §

11 Jordbruksverket samordnar kontrollen över att förordning (EG) nr

1698/2005, förordning (EG) nr 1974/2006, förordning (EU) nr 65/2011 och
denna förordning följs.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administra-

tiva kontrollen enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom
sina respektive ansvarsområden.

8 Senaste lydelse 2012:539.

9 Senaste lydelse 2012:539.

10 Senaste lydelse 2012:539.

11 Senaste lydelse 2012:539.

background image

4

SFS 2014:871

Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel

12 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina ansvarsområden. Läns-
styrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 2 kap.
29 a § som Jordbruksverket är behörig myndighet för.

Länsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 20 i förordning

(EU) nr 65/2011.

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför

den administrativa kontrollen enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 65/2011
över stöd inom sina ansvarsområden.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på

plats enligt artikel 25 i förordning (EU) nr 65/2011 över stöd inom sina an-
svarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på plats när det gäl-
ler stöd enligt 4�7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.

Länsstyrelsen genomför kontrollen enligt artikel 28 i förordning (EU) nr

65/2011.

Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i

efterhand enligt artikel 29 i förordning (EU) nr 65/2011. Jordbruksverket
genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4�7 kap. som
länsstyrelsen är behörig myndighet för.

20 §

12 Den behöriga myndigheten får avslå eller häva åtaganden enligt

2 kap. 11 a�13 a, 18 och 29 a §§ om åtagandet motsvarar mindre än 1 000 kr
per år.

21 §

13 Fullt stöd enligt 2 kap. 9, 11 a, 11 b, 13 a, 18 eller 29 a § får endast

betalas ut till den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artik-
larna 5 och 6 samt i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 73/2009 och de
föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om
EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

Utöver första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 11 a, 11 b, 13 a och 18 §§

endast betalas ut till den som på hela brukningsenheten respekterar de mini-
mikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruks-
verket föreskriver.

22 §

14 Bestämmelser om minskning av stöd vid mätfel och ägoslagsfel som

konstaterats vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b, 13 a, 18 och
29 a §§ finns i artiklarna 16 och 17 i förordning (EU) nr 65/2011.

Om förhållandena på ett skifte är sådana att det är svårt att entydigt be-

stämma vilket ägoslag det bör kategoriseras i, ska sökandens uppgift godtas.

Stöd lämnas inte för mark som huvudsakligen används för annat ändamål

än jordbruk eller om marken används på ett sätt som är oförenligt med stödets
syfte.

25 §

15 Om en överträdelse som stödmottagaren själv kan anses vara direkt

ansvarig för konstateras vid kontroll av stöd enligt 2 kap. 9, 10, 11 a, 11 b,
13 a, 18 eller 29 a § i enlighet med de författningar som reglerar kraven enligt

12 Senaste lydelse 2012:539.

13 Senaste lydelse 2012:539.

14 Senaste lydelse 2012:539.

15 Senaste lydelse 2012:539. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

5

SFS 2014:871

21 § i detta kapitel, ska stödbeloppet för det kalenderår då överträdelsen in-
träffade sättas ned helt eller delvis i enlighet med artikel 21 i förordning (EU)
nr 65/2011.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om nedsättning av stödbelopp.

36 §

16 Beslut enligt följande bestämmelser i denna förordning får överklagas

hos Jordbruksverket.

1. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap., 4 kap. 1, 8 och

11 §§ samt 5 kap. 9 g § andra stycket, och

2. Länsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6, 5 kap. 1�9 f och

9 h�14 §§ samt 6 och 7 kap., om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24,
26, 28 eller 29 §.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande

hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Jordbruksverkets beslut i ett
överklagat ärende enligt första stycket och beslut enligt följande bestämmel-
ser i denna förordning får dock inte överklagas.

1. Skogsstyrelsens beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. och 6 kap., om be-

slutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

2. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. samt 4 kap. 1 §,
3. Sametingets beslut som rör åtgärder enligt 4 kap. 6 §, samt 5 och 6 kap.,

om beslutet fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 24, 26, 28 eller 29 §,

4. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 2 kap. 20 och 29 a §§,

och

5. Jordbruksverkets beslut som rör åtgärder enligt 5 och 6 kap., om beslutet

fattats med stöd av 1 kap. 14 a, 15, 24, 26, 28 eller 29 §.

2 kap.

1 §

17 Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under

en period av fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan od-
ling som avses i 11 a, 11 b, 13 a, 18 och 29 a §§.

Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta be-

driva jordbruk inom stödområdet under det år som ansökan gäller. Sådant
jordbruk ska varje år omfatta minst tre hektar.

Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna ansök-

ningar enligt 17 §. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den genom-
förandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas.

Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun ska

sörja för enligt lag eller annan författning.

En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.

3 §

18 Stöd enligt denna förordning får kombineras i den utsträckning som

framgår av andra stycket eller bilaga 4.

Det sammanlagda stödet per hektar får, med undantag av stöd enligt 11 a

och 11 b §§ i stödområde 1�3 eller kombinationer av stöd inom stödområde
1�3, uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till förordning (EG) nr
1698/2005. För stöd enligt 9 § gäller dock, med de undantag som avses i för-

16 Senaste lydelse 2012:539.

17 Senaste lydelse 2012:539.

18 Senaste lydelse 2010:86.

background image

6

SFS 2014:871

sta meningen, att stöd får uppgå till högst det belopp som anges i bilagan till
rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Euro-
peiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling
av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar.

4 §

19 Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal

om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd.

Skötsel av mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker samt bete
och slåtter på svårtillgängliga platser

11 a § Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av mosaikbetesmarker och
andra gräsfattiga marker med högst samma omfattning och för samma mark
som tidigare, om stödmottagaren har haft ett sådant åtagande som har löpt ut
2013.

Stöd får under 2014 lämnas för skötsel av betesmarker och slåtterängar till

stödmottagare som har haft ett sådant åtagande med en kompletterande sköt-
selinsats för bete och slåtter på svårtillgängliga platser som löpt ut 2013.
Stödet får lämnas med högst samma omfattning och för samma mark som det
tidigare åtagandet.

I fråga om stöd för mark som nämns i första och andra stycket får stöd läm-

nas även för övrig mark som fanns i åtagandet under 2013. Stödet får lämnas
med högst samma omfattning och för samma mark som det tidigare åtagan-
det.

Den behöriga myndigheten får under 2014 medge att befintliga åtaganden

för skötsel av betesmarker och slåtterängar justeras på så sätt att även mosaik-
betesmarker och andra gräsfattiga marker samt bete och slåtter på svårtill-
gängliga platser ingår i åtagandet. Detta gäller under förutsättning att mark-
klassen respektive komplementet ingick i åtagandet under 2013 och att det
gäller samma mark.

Skötsel av restaurerade betesmarker och slåtterängar

11 b §

Stöd får under 2014, under förutsättning att marken är slutbesiktigad

och godkänd, lämnas för skötsel av restaurerade betesmarker och slåtterängar
till stödmottagare som

1. haft markklassen restaurering av betesmarker och slåtterängar inom ett

stöd för betesmarker och slåtterängar, eller

2. har fått stöd för restaurering av betesmarker och slåtterängar som en mil-

jöinvestering.

Om stödmottagaren har ett befintligt åtagande för skötsel av betesmarker

och slåtterängar, får den behöriga myndigheten under 2014 medge att åtagan-
det justeras så att den restaurerade marken ingår i detta.

13 a § Stöd får under 2014, under förutsättning att marken är slutbesiktigad
och godkänd, lämnas för skötsel av våtmarker till stödmottagare som efter
den 31 december 2006 fått stöd för att anlägga våtmarken som en miljöinves-
tering. Våtmarken ska bevaras i minst 20 år efter att anläggningen eller res-
taureringen är slutförd.

19 Senaste lydelse 2012:539.

background image

7

SFS 2014:871

Den behöriga myndigheten beslutar om de skötselvillkor som ska vara upp-

fyllda för att stöd ska kunna lämnas.

Förhöjd ersättning får lämnas för våtmarker som anlagts på åkermark inom

stödområde 9 i Skåne, Hallands och Blekinge län om stödmottagaren genom
en oberoende värdering visar att priset för den jordbruksmark som berörs
väsentligt överstiger det genomsnittliga markpriset för jordbruksmark i Göta-
lands södra slättbygder.

Investeringar för att förhindra rovdjursangrepp

17 §

20 Stöd får lämnas i form av ersättning för miljöinvesteringar som avses

i bilaga 1, punkten 4 om

1. investeringen omfattas av den genomförandestrategi som avses i 1 kap.

8 §,

2. investeringen inte bedöms leda till någon påtaglig ökning av företagets

värde eller lönsamhet, och

3. investeringen syftar till att hindra rovdjursangrepp på tamboskap.
Stöd enligt första stycket lämnas endast för kostnader som leder till en ökad

miljönytta.

18 § Stöd får under 2014 lämnas för odling av bruna bönor som är upptagna
på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung om stödmottagaren har
haft ett sådant åtagande som har löpt ut under 2013.

Odlingen ska under varje enskilt år omfatta en areal motsvarande minst 70

procent av den areal som odlas med bruna bönor under det första året i
åtagandeperioden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd enligt 2 kap. 9, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 26 a, 27, 27 a, 28, 29, 30, 31, 32 och 33 §§ som
beviljats före ikraftträdandet eller som avser en stödperiod som påbörjats
senast under 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

20 Senaste lydelse 2010:86.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014