SFS 2014:873 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

140873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1977:284) om arbets-

skadeförsäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte för stöd till start

av näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, antingen deltar i
jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av

sökandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknads-
politiskt program, dock inte före en anvisning till stöd till start av närings-
verksamhet, och får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etablerings-
ersättning eller anvisas jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning och är under 18 år, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 30 kap. socialförsäkrings-

balken.

Arbetsskadeförsäkring enligt första stycket 1 gäller även när deltagaren är

avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning, eller

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

4 §

2

Arbetsskadeförsäkringen gäller i de fall som avses i 2 § tredje stycket

under moment i utbildningen då eleven utför arbete som stämmer överens
med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete.

1 Senaste lydelse 2010:1655.

2 Senaste lydelse 1990:206.

SFS 2014:873

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:873

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)