SFS 2014:874 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program

140874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:244) om
grupplivförsäkring för deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 1, 4, 8 och 11 §§ förordningen (1988:244) om

grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program ska
ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som inte

har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande förmåner
och

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.
Försäkringen gäller för en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program

enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd från rätt till aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning.

4 §

2

Försäkringsskyddet inträder då det arbetsmarknadspolitiska program-

met påbörjas och gäller så länge programmet pågår och aktivitetsstöd, utveck-
lingsersättning eller etableringsersättning betalas ut. Om deltagaren är av-
stängd från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning gäller försäk-
ringsskyddet så länge programmet pågår. För den som, utan att få aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ungdomar och är
under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller försäkrings-
skyddet så länge programmet pågår.

Den som har hel sjukpenning eller hel rehabiliteringspenning, mer än halv

sjukersättning eller mer än halv aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-
balken när han eller hon anvisas det arbetsmarknadspolitiska programmet,
omfattas dock inte av försäkringsskyddet så länge han eller hon har en sådan
förmån.

1 Senaste lydelse 2010:1150.

2 Senaste lydelse 2010:1672.

SFS 2014:874

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:874

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 §

3

För den som fått aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under minst

180 dagar gäller efterskydd enligt andra stycket och 9 §. Detsamma gäller den
som har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under minst 180 dagar
med etableringsersättning.

Vid bestämmande av rätten till sådant efterskydd tillgodoräknas även tidi-

gare försäkringsgrundande anställningstid som helt eller delvis har infallit
under de två år som närmast föregått det senaste arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet enligt 1 §.

Vid beräkning av antal dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

enligt första stycket ska även dagar då deltagaren är avstängd från rätt till
sådan ersättning räknas med.

11 §

4

Om den försäkrade inte har rätt till efterskydd enligt 7�9 §§, gäller

efterskydd i stället lika många dagar som den försäkrade fått aktivitetsstöd,
utvecklingsersättning eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program med
etableringsersättning. Vid bestämmande av antal dagar med aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning ska även dagar då deltagaren är avstängd från rätt
till sådan ersättning räknas med.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1150.

4 Senaste lydelse 2010:1150.