SFS 2014:875 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

140875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd

1

dels att 5, 5 a, 8, 14, 24 a, 25�25 b och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tretton nya paragrafer, 14 a�l och

25 c §§, samt närmast före 14 a och 14 l §§ nya rubriker av följande lydelse.

5 §

2

Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersätt-

ning och den som anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin med stöd av 5 §
första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
lämnas, om inte annat framgår av 5 a §, aktivitetsstöd med samma belopp
som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring, dock lägst 320 kronor per dag.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersätt-

ning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst
som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst
320 kronor per dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med aktivitetsstöd jämställas

med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshets-
försäkring.

Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för ungdomar

finns i 5 c §.

5 a §

3

Till den som varken är eller skulle ha varit berättigad till arbetslös-

hetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas
aktivitetsstöd med 223 kronor per dag.

Till den som stängts av från rätt till ersättning därför att han eller hon har

misskött arbetssökandet enligt 14 a § vid fem tillfällen eller förlängt tiden i
arbetslöshet enligt 14 b § vid fyra tillfällen eller orsakat sin arbetslöshet enligt
14 c § vid tre tillfällen, utan att däremellan ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor
enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, lämnas ersättning med 223 kr per dag
till dess att ett sådant arbetsvillkor uppfyllts på nytt.

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och varken är eller

skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbets-

1 Förordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2009:1598.

3 Senaste lydelse 2007:814.

SFS 2014:875

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:875

löshetsförsäkring lämnas ersättning enligt denna paragraf under längst
450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då deltagaren fått utvecklingsersätt-
ning enligt 5 d § och dagar då deltagaren varit avstängd från rätt till aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning.

8 §

4

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro från

aktiviteter, om frånvaron beror på

1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren

anmält sjukdomen till Försäkringskassan,

2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till till-

fällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,

3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,
4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller annan

utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om uppehål-
let är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verksamhet,
dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni�augusti,

5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklings-

garantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolv-
månadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är be-
redd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmed-
ling,

6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till ersätt-

ning enligt 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken,

7. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen

(2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedelslagen
(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen,
eller

8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsförmed-

lingen meddelar.

I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas bestämmelserna i

27 kap. 2, 3, 17, 25, 52, 53, 55 och 55 a §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§ social-
försäkringsbalken samt 4 kap. 10 § lagen (2010:111) om införande av social-
försäkringsbalken.

14 §

5

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning lämnas inte till den som

1. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. är intagen i kriminalvårdsanstalt utan att delta i någon av de i 11 kap. 1 §

1�4 fängelselagen (2010:610) angivna särskilda utslussningsåtgärderna.

Varning och avstängning från rätt till ersättning

14 a §

En programdeltagare ska varnas om han eller hon under programtid

utan godtagbart skäl

1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,
2. inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga arbetsförmedlingen

inom utsatt tid,

4 Senaste lydelse 2010:1699.

5 Senaste lydelse 2010:446.

background image

3

SFS 2014:875

3. inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen

eller en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt be-
stämd tidpunkt,

4. inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller
5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten.
Om programdeltagaren missköter arbetssökandet enligt första stycket vid

upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt
till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra till-
fället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det
fjärde tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

14 b §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersätt-

ningsdagar om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl

1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,
2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kom-

mit till stånd, eller

3. avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd

inom programmet.

Om programdeltagaren förlänger tiden i arbetslöshet enligt första stycket

vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av
från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45
ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

14 c §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 45

ersättningsdagar om han eller hon under programtid

1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete, eller
2. på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.
Programdeltagaren ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är

sannolikt att anställningen skulle ha varat högst 10 dagar.

14 d §

Vid bedömningen enligt 14 a § av om programdeltagaren har god-

tagbart skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten ska hänsyn tas till det pro-
gram som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om i

vilka fall en deltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka
lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vil-
ket skede av programmet deltagaren är i.

14 e §

Bestämmelsen i 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

ska tillämpas vid bedömningen enligt 14 a eller 14 b § av om ett arbete är
lämpligt.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela ytterligare före-

skrifter om lämpligt arbete.

14 f §

En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 14 c § är att en pro-

gramdeltagare av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till
något annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett
läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör.

background image

4

SFS 2014:875

14 g §

En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning om han

eller hon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilse-
ledande uppgifter till Försäkringskassan om ett förhållande som är av bety-
delse för rätt till ersättning.

Ett beslut enligt första stycket ska avse 130 ersättningsdagar. Om det finns

förmildrande omständigheter får avstängningen avse färre dagar, dock lägst
45 ersättningsdagar, och om det finns försvårande omständigheter får av-
stängningen avse fler dagar, dock högst 195 ersättningsdagar.

14 h §

Avstängningen ska gälla

1. från och med den dag då grunden för avstängningen inträffade, om av-

stängningen har beslutats enligt 14 a, 14 b eller 14 c §, och

2. från och med den dag då Försäkringskassan inledde utredning av grun-

den för avstängningen, om avstängningen har beslutats enligt 14 g §.

Om ett förhållande som medför avstängning inträffar under en pågående

avstängning, ska dock den nya avstängningen gälla från utgången av den före-
gående.

I avstängningstiden ingår dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd

eller utvecklingsersättning för om avstängning inte hade skett och dagar då
programdeltagaren utfört förvärvsarbete.

14 i §

En avstängning enligt 14 a, 14 b eller 14 c § får inte pågå längre än

112 kalenderdagar räknat från den dag då avstängningen började gälla enligt
14 h §.

14 j §

Arbetsförmedlingen beslutar i frågor om varning och avstängning

enligt 14 a, 14 b och 14 c §§. När avstängning har beslutats ska Arbetsför-
medlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om beslutet samt om
grunden för avstängning och dagen då grunden för avstängning inträffade.
Försäkringskassan beslutar vilka dagar som ingår i avstängningstiden.

Försäkringskassan beslutar i frågor om avstängning enligt 14 g §.

14 k §

�renden om varning eller avstängning ska behandlas skyndsamt.

Ett beslut om varning eller avstängning gäller omedelbart.

Interimistiska beslut

14 l §

Arbetsförmedlingen får besluta att en programdeltagare ska stängas

av från rätt till ersättning för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om det
finns sannolika skäl att anta att myndigheten kommer att stänga av deltagaren
från rätt till ersättning enligt 14 a, 14 b eller 14 c §. Avstängningen ska avse
det antal ersättningsdagar som kan antas komma att gälla enligt ett slutligt
beslut. Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta Försäkringskassan om
beslutet.

Försäkringskassan får besluta om ersättning till en programdeltagare för tid

till dess att ett ärende har avgjorts, om

1. ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål,
2. Arbetsförmedlingen beslutat att stänga av deltagaren från rätt till ersätt-

ning enligt första stycket eller enligt 14 a, 14 b eller 14 c §, eller

3. det finns sannolika skäl att anta att Försäkringskassan kommer att stänga

av deltagaren från rätt till ersättning enligt 14 g §.

background image

5

SFS 2014:875

Försäkringskassans beslut enligt andra stycket ska avse den ersättning som

kan antas gälla enligt ett slutligt beslut i ärendet.

24 a §

6

Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande upp-

gifter om en person som ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

1. namn, personnummer eller samordningsnummer,
2. under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,
3. omfattningen av programmet,
4. vem som anordnar programmet eller en aktivitet,
5. huruvida den som är under 20 år, eller under det första kalenderhalvåret

det år som personen fyller 20 år, har gymnasieexamen eller har gymnasiein-
tyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram, och

6. lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i

11 § första stycket 4.

25 §

7

Bestämmelserna i 113 kap. 2�17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkrings-

balken om ändring, omprövning och överklagande tillämpas på Försäkrings-
kassans beslut om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

Utöver vad som följer av första stycket ska Försäkringskassan ändra ett be-

slut om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som har blivit felaktigt på
grund av att ett beslut från Arbetsförmedlingen om avstängning har ändrats
eller undanröjts. �ndring ska dock inte göras om det är till den enskildes
nackdel.

25 a §

8

Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas

hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som
beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes
nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till

Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då
den som begär omprövning fick del av beslutet.

Arbetsförmedlingen ska ändra ett beslut om avstängning som blivit fel-

aktigt på grund av att ett tidigare beslut om varning eller avstängning ändrats
eller undanröjts.

25 b §

9

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Arbetsförmedling-
ens beslut om omprövning av beslut enligt 14 a, 14 b, 14 c, 14 l eller 23 e §
får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

25 c §

Om Arbetsförmedlingens beslut om avstängning ändras eller undan-

röjs ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om det.

6 Senaste lydelse 2012:173.

7 Senaste lydelse 2013:398.

8 Senaste lydelse 2010:390.

9 Senaste lydelse 2010:390.

background image

6

SFS 2014:875

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

27 §

10

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning när det gäller frågor om stöd till resor, logi, dubbelt boende
och vissa kostnader.

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen tillfälle att yttra

sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det
gäller frågor om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Arbetsförmedlingen
får dock, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om
varning och avstängning enligt 14 a, 14 b och 14 c §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014 i fråga om 8, 14 och

24 a §§ och i övrigt den 1 mars 2015.

2. Förhållanden som inträffat före den 1 mars 2015 ska inte leda till åtgärd

enligt 14 a�c §§.

3. Uppgifter som har lämnats till Försäkringskassan före den 1 mars 2015

ska inte leda till åtgärd enligt 14 g §.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

10 Senaste lydelse 2007:919.