SFS 2014:876 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

140876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1785) om
ersättning vid skada till deltagare i vissa
arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1785) om ersättning vid

skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

1 ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

2

Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av bestämmelserna

om arbetsskadeförsäkring i socialförsäkringsbalken lämnas enligt denna för-
ordning till den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller etableringsersättning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kart-
läggning av sökandens yrkeskunskaper.

Ersättning lämnas enligt denna förordning till en deltagare i ett arbetsmark-

nadspolitiskt program enligt första stycket 1 även när deltagaren är avstängd
från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2010:1707.

SFS 2014:876

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014