SFS 2014:877 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

140877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 37 § förordningen (2000:634) om arbetsmark-

nadspolitiska program ska ha följande lydelse.

37 §

1

Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till ett program om den

som anvisats

1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet

och inte heller anmäler giltigt förhinder,

2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt, eller
3. missköter sig eller stör verksamheten.
En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för

återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:684.

SFS 2014:877

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014