SFS 2014:878 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;

140878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:414) om
jobb- och utvecklingsgarantin;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 13, 15 och 16 §§ förordningen (2007:414) om

jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

13 §

1

Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av

insatserna i programmet till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning,

3. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningsförmån enligt social-

försäkringsbalken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller
5. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring.

Den som inte längre får ta del av insatserna i programmet ska skrivas ut ur

programmet. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan
antas vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till
dess att frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro
enligt första stycket 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än
30 kalenderdagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

15 §

2

En anvisning till programmet ska återkallas om

1. den som anvisats missköter sig eller stör verksamheten, eller
2. det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla anvisningen.
För den som förbrukat sina 450 dagar med ersättning enligt 5 a § förord-

ningen (1996:1100) om aktivitetsstöd ska anvisningen dessutom återkallas
om han eller hon

1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd,

2. utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
3. inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, eller
4. inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.
Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1 Senaste lydelse 2012:608.

2 Senaste lydelse 2013:687.

SFS 2014:878

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:878

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

16 §

3

Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats

enligt 15 § första stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet
om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd
för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garan-

tin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträ-

dandet

.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:703.