SFS 2014:879 Förordning om ändring i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar

140879.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 10, 12 och 13 § förordningen (2007:813) om

jobbgaranti för ungdomar ska ha följande lydelse.

10 §

1

Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av akti-

viteterna inom garantin till dess att han eller hon

1. påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utveck-

lingsersättning,

3. påbörjar en period med föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkrings-

balken på heltid,

4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid,
5. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader, eller
6. uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-

försäkring.

Första stycket 2 gäller inte den som studerar inom ramen för utbildning i

svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt
24 kap. skollagen (2010:800) eller har fyllt 20 år och studerar inom ramen för
kommunal vuxenutbildning, under förutsättning att studietiden och tiden i
garantin sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.

Den som inte längre får ta del av aktiviteterna i garantin ska skrivas ut ur

den. Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan antas vara
kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess att från-
varon har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första
stycket 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 kalender-
dagar i följd.

�renden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.

12 §

2

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den

som anvisats missköter sig eller stör verksamheten eller om det i övrigt finns
särskilda skäl för att återkalla den.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

1 Senaste lydelse 2012:609.

2 Senaste lydelse 2013:688.

SFS 2014:879

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:879

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

13 §

3

Om en anvisning till jobbgarantin för ungdomar har återkallats därför

att den som anvisats misskött sig eller stört verksamheten, får den enskilde på
nytt anvisas till garantin om han eller hon

1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen

inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och

2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga

arbetsförmedlingen under 45 dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd
eller utvecklingsersättning för om inte återkallelsen gjorts.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört för-

värvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

Den som på nytt anvisas till garantin träder in i garantin dagen efter den

ersättningsdag då han eller hon lämnade den.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller för förhållanden som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:702.