SFS 2014:851 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

34 kap.

1 §

Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende om

utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (2014:836) om
näringsförbud, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta

verkställigheten

1. i ett pågående mål, eller
2. i ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan förpliktelse söks

inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre
än två år.

Sekretessen gäller inte heller beslut i mål eller ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om

uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretes-
sen i högst femtio år.

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför

sig till Kronofogdemyndighetens verksamhet enligt lagen (1986:436) om
näringsförbud.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:851

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014