SFS 2014:868 Förordning om ändring i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

140868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1394) med
instruktion för Statens veterinärmedicinska
anstalt;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1394) med instruk-

tion för Statens veterinärmedicinska anstalt

dels att i 3 § orden ⬝Statens jordbruksverk⬝ ska bytas ut mot ⬝Jordbruks-

verket⬝,

dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande ly-

delse.

2 §

Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskapsmyn-

dighet

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst,

orsak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av
dessa sjukdomar,

2. upprätthålla en effektiv vaccinberedskap avseende smittsamma djursjuk-

domar inklusive zoonoser,

3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,
4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningsplik-

tiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk,

5. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
6. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder samt

arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

7. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,
8. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde,
9. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domesticerade

och vilda djur,

10. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra

antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel,

11. verka för en rationell användning av antibiotika till djur,
12. inom ramen för sitt verksamhetsområde tillhandahålla tjänster inom

veterinärmedicinsk forensik, och

13. utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och

zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket.

2 a §

Den uppdragsverksamhet som utförs vid myndigheten ska ske i enlig-

het med myndighetens uppdrag och ansvar. Finns det privata utförare som

SFS 2014:868

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:868

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

tillhandahåller samma varor och tjänster, ska uppdragsverksamheten bedrivas
i begränsad omfattning för att inte hämma förutsättningarna för en effektiv
konkurrens på marknaden, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Behovet av att utföra uppdragsverksamhet ska löpande analyseras och doku-
menteras.

2 b §

Vid myndigheten ska det finnas en nationell expertgrupp för att upp-

rätthålla sakkunskap

1. om hur sjukdomar uppträder och sprids,
2. när det gäller att bistå Jordbruksverket med att säkerställa beredskapen

inför utbrott av epizootiska sjukdomar och zoonoser, och

3. för kontroll och bekämpning av epizootiska sjukdomar och zoonoser.
Den nationella expertgruppen ska bestå av bland andra epidemiologer,

forskare och diagnostiker.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)