SFS 2014:880 Förordning om sprängämnesprekursorer

140880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om sprängämnesprekursorer;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparla-

mentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om
saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

1 och lagen (2014:799)

om sprängämnesprekursorer.

Tillståndsmyndighet

2 §

Tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:799) om sprängämnes-

prekursorer är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ansökan

3 §

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos Myndigheten för sam-

hällsskydd och beredskap.

Myndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan om

tillstånd ska innehålla.

4 §

Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om upp-

gifterna i ansökan bekräftas med en elektronisk signatur som avses i 2 § lagen
(2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Handläggning av tillståndsärenden

5 §

Om ansökan är bristfällig, ska Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Av föreläggandet ska det
framgå att ansökan kan avvisas om det inte följs. Föreläggandet behöver inte
delges.

Myndigheten får avvisa en ansökan om tillstånd om den är så bristfällig att

den inte kan läggas till grund för prövning i sak och sökanden inte har följt ett
föreläggande att avhjälpa bristen.

1 EUT L 39, 9.2 2013, s. 1 (Celex 32013R0098).

SFS 2014:880

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:880

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

6 §

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett

ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Rikspolis-
styrelsen. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, in-
föra, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhets-

polisen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Nationell kontaktpunkt

7 §

Rikspolisstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.2 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Behöriga myndigheter

8 §

Tullverket är behörig myndighet vid införsel enligt artikel 4.6 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

9 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Rikspolisstyrelsen

är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt arti-
kel 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Bemyndiganden

10 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om ansökningsavgiftens storlek enligt lagen (2014:799) om sprängämnes-
prekursorer när det gäller den egna verksamheten.

11 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om märkning av förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer
som omfattas av restriktioner.

12 §

En kommun får meddela närmare föreskrifter om tillsyn enligt 6 §

lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)