SFS 2014:881 Förordning om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

140881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:880) om
sprängämnesprekursorer;

utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 6, 7 och 9 §§ förordningen (2014:880) om

sprängämnesprekursorer ska ha följande lydelse.

6 §

Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett

ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndig-
heten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa,
inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhets-

polisen tillfälle att yttra sig i ärendet.

7 §

Polismyndigheten är nationell kontaktpunkt enligt artikel 9.2 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

9 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten

är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt arti-
kel 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

SFS 2014:881

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014