SFS 2014:883 Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

140883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i upphovsrättsförordningen
(1993:1212);

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om upphovsrättsförordningen (1993:1212),

dels att nuvarande 3�5 §§ ska betecknas 4�6 §§,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 3�5 §§ ska sättas närmast före

de nya 4�6 §§,

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 §, och närmast före

3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2

I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729)

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).

2 §

3

Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första

stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när

1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar

avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller

2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställ-

ningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av
den aktuella produkttypen.

Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49

och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Användning av herrelösa verk

3 §

En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och

registreringsverket lämna uppgifter om

1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört

och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrätts-
lagen, samt

2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om
viss tillåten användning av föräldralösa verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5, Celex
32012L0028) samt rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 101,
10.4.2013, s. 51, Celex 32012L0028R(01)).

2 Senaste lydelse 1994:194.

3 Senaste lydelse 1994:194.

SFS 2014:883

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:883

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses

herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforsk-
ningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna
för den användaren.

En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska

även lämna kontaktuppgifter.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48,

49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Patent- och registeringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgif-

terna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Verket får med-
dela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 29 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anders Olin
(Justitiedepartementet)