SFS 2014:884 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

140884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 45, 46, 48, 49, 49 a och 58 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 16 a�16 d §§, samt när-

mast före 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Användning av herrelösa verk

16 a §

Bibliotek, utbildningsanstalter och museer som är tillgängliga för all-

mänheten samt arkiv och institutioner för film- eller ljudarvet får framställa
exemplar av litterära verk i skrifter och av filmverk samt överföra sådana verk
till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en
plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, om

1. verket anses eller har ansetts herrelöst enligt 16 b § och rättsinnehavaren

inte har gett sig till känna för användaren,

2. verket ingår i användarens egna samlingar,
3. verket har anknytning till ett land som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (ett EES-land) genom att

a) om verket har getts ut, den första utgivningen har skett i ett sådant land,

eller

b) om verket inte har getts ut men sänts ut i ljudradio eller television, den

första utsändningen har skett i ett sådant land, eller

c) om verket varken har getts ut eller sänts ut, det med rättsinnehavarens

samtycke har gjorts tillgängligt för allmänheten i ett sådant land av en använ-
dare som avses i denna paragraf och det rimligen kan antas att rättsinnehava-
ren inte motsätter sig förfogandet,

4. användaren är etablerad i ett EES-land,
5. användarens verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte och, när det gäller insti-

tutioner för film- eller ljudarvet, institutionen utsetts av det allmänna att för-
valta film- eller ljudarvet,

1 Prop. 2013/14:206, bet. 2013/14:NU26, rskr. 2013/14:363.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om
viss tillåten användning av föräldralösa verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5, Celex
32012L0028) samt rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av
den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 101,
10.4.2013, s. 51, Celex 32012L0028R(01)).

SFS 2014:884

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:884

6. förfogandet sker för att uppnå mål som rör användarens uppdrag i all-

mänhetens intresse och, i fråga om exemplarframställning, för att digitalisera,
indexera, katalogisera, bevara, restaurera eller överföra verket till allmän-
heten,

7. intäkterna från förfogandet uteslutande syftar till att täcka kostnaderna

för att digitalisera och överföra herrelösa verk till allmänheten, och

8. rättsinnehavare som är kända anges.
Ett radio- eller tv-företag i allmänhetens tjänst får förfoga över filmverk

som har producerats av eller för ett sådant företag före den 1 januari 2003 på
de sätt och under de förutsättningar som anges i första stycket 1�4 och 6�8.

En användare som avses i första stycket får på de sätt och under de förut-

sättningar som anges där förfoga över verk som ingår i ett litterärt verk i en
skrift, ett filmverk eller en ljudupptagning med sådan anknytning till ett EES-
land som anges i första stycket 3. Ett radio- eller tv-företag i allmänhetens
tjänst får på samma sätt och under de förutsättningar som anges i första
stycket 1�4 och 6�8 förfoga över verk som ingår i ett sådant filmverk eller i
en sådan ljudupptagning, om filmverket eller ljudupptagningen har produce-
rats av eller för ett sådant företag före den 1 januari 2003.

16 b §

Ett verk ska anses herrelöst om samtliga rättsinnehavare är okända

eller inte gått att finna efter det att en användare som avses i 16 a § har utfört
en omsorgsfull efterforskning enligt 16 c § och dokumenterat den. Om ett
verk har flera rättsinnehavare och endast någon eller några av dessa är okända
eller inte gått att finna, ska det som sägs i denna lag om herrelösa verk tilläm-
pas på den rätt till verket som tillkommer denna eller dessa rättsinnehavare.

Om rättsinnehavaren ger sig till känna för en användare som förfogat över

verket med stöd av 16 a §, ska verket inte längre anses herrelöst. Rättsinne-
havaren har rätt till rimlig kompensation av den som har förfogat över verket.

16 c §

En omsorgsfull efterforskning ska utföras för varje självständigt

verk.

Efterforskningen ska utföras i det land där verket först gavs ut, eller, om det

inte har getts ut, i det land där det först sändes ut i ljudradio eller television.
Om ett verk varken har getts ut eller sänts ut men med rättsinnehavarens sam-
tycke har gjorts tillgängligt för allmänheten av en användare som avses i
16 a §, ska efterforskningen utföras i det land där användaren är etablerad.

För filmverk vars producent har sitt säte eller sin vanliga vistelseort i ett

EES-land gäller i stället att efterforskningen ska utföras i det landet.

För verk som avses i 16 a § tredje stycket ska efterforskningen utföras där

den skulle ha utförts för ljudupptagningen eller det verk i vilket det ingår.

Vid efterforskning i Sverige ska de källor användas som är lämpliga för

verk av det slag som efterforskningen avser. Sådana källor som anges i bila-
gan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 okto-
ber 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk ska alltid användas
vid efterforskningen. Vid efterforskning i ett annat land gäller det som före-
skrivs i det landet om lämpliga källor.

Om det framkommer att det kan finnas information av betydelse för efter-

forskningen i något annat land än det som följer av andra�fjärde styckena, ska
även informationskällor i det landet användas.

background image

3

SFS 2014:884

16 d §

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare

som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av
föräldralösa verk ska registreras hos Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden.

45 §

3

En utövande konstnär har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över sitt framförande av ett litterärt
eller konstnärligt verk eller ett uttryck av folklore genom att

1. ta upp framförandet på en grammofonskiva, en film eller en annan

anordning, genom vilken det kan återges,

2. framställa exemplar av en upptagning av framförandet, och
3. göra framförandet eller en upptagning av det tillgängligt för allmän-

heten.

De rättigheter som avses i första stycket 2 och 3 gäller till utgången av fem-

tionde året efter det år då framförandet gjordes. Om upptagningen har getts ut
eller offentliggjorts inom femtio år från framförandet, gäller rättigheterna i
stället till utgången av det femtionde eller, för ljudupptagningar, sjuttionde
året efter det år då upptagningen först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 6�9, 11�12 och 16 §§,

16 a § tredje stycket, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m och 27�29 §§, 39 §
första meningen samt i 41�42 h §§ ska tillämpas i fråga om framföranden
som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med den utövande

konstnärens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rätts-

handlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

46 §

4

En framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder har, med

de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, en uteslutande rätt att förfoga
över sin upptagning genom att

1. framställa exemplar av upptagningen, och
2. göra upptagningen tillgänglig för allmänheten.
De rättigheter som avses i första stycket gäller till dess femtio år har för-

flutit efter det år då upptagningen gjordes. Om en ljudupptagning ges ut inom
denna tid, gäller rättigheterna i stället till utgången av det sjuttionde året efter
det år då ljudupptagningen första gången gavs ut. Om ljudupptagningen inte
ges ut under nämnda tid men offentliggörs under samma tid, gäller rättig-
heterna i stället till utgången av det sjuttionde året efter det år då ljudupptag-
ningen först offentliggjordes. Hävs ett avtal enligt 45 d §, gäller dock inte
längre rättigheterna. Om en upptagning av rörliga bilder har getts ut eller
offentliggjorts inom femtio år från upptagningen, gäller rättigheterna enligt

3 Senaste lydelse 2013:691.

4 Senaste lydelse 2013:691.

background image

4

SFS 2014:884

första stycket till dess femtio år har förflutit efter det år då upptagningen av
rörliga bilder först gavs ut eller offentliggjordes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

11 a, 12 och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 26 k�26 m
och 42 a�42 h §§ ska tillämpas i fråga om upptagningar som avses i denna
paragraf. I fråga om ljudupptagningar ska dessutom det som gäller för film-
verk enligt 16 a och 16 b §§ samt 16 c § första, andra och fjärde�sjätte styck-
ena tillämpas.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med framställa-

rens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
får exemplaret spridas vidare.

Fjärde stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
1. exemplar av en upptagning genom uthyrning eller andra jämförliga rätts-

handlingar, eller

2. exemplar av en film eller annan anordning på vilken rörliga bilder tagits

upp genom utlåning.

48 §

5

Ett radio- eller tv-företag har, med de inskränkningar som föreskrivs i

denna lag, en uteslutande rätt att förfoga över en ljudradio- eller televisions-
utsändning genom att

1. ta upp utsändningen på en anordning genom vilken den kan återges,
2. framställa exemplar av en upptagning av utsändningen,
3. sprida exemplar av en upptagning av utsändningen till allmänheten,
4. tillåta återutsändning eller en återgivning för allmänheten på platser där

allmänheten har tillträde mot inträdesavgift, eller

5. tillåta att en upptagning av utsändningen på trådbunden eller trådlös väg

överförs till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till upp-
tagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

De rättigheter som avses i första stycket 2, 3 och 5 gäller till utgången av

femtionde året efter det år då utsändningen ägde rum.

Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 6�9 §§, 11 § andra stycket, 11 a, 12

och 16 §§, 16 a § tredje stycket, 17, 21, 22, 25�26 b, 26 e, 42 a, 42 b, 42 d,
42 g och 42 h §§ ska tillämpas i fråga om ljudradio- och televisionsutsänd-
ningar som avses i denna paragraf.

När ett exemplar av en upptagning enligt denna paragraf med företagets

samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får
exemplaret spridas vidare.

Om ett radio- eller tv-företag har krav på ersättning för en sådan vidare-

sändning som avses i 42 f § och som har skett med företagets samtycke, ska
företaget framställa sitt krav samtidigt med de krav som avses i 42 a § tredje
stycket.

49 §

6

Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt

arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resulta-
tet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av
arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det år

då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten

5 Senaste lydelse 2013:691.

6 Senaste lydelse 2013:691.

background image

5

SFS 2014:884

inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har
förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14 och 16 §§, 16 a § tredje stycket,
17�22, 25�26 b och 26 e §§, 26 g § femte och sjätte styckena samt i
42 a�42 h §§ ska tillämpas på arbeten som avses i denna paragraf. �r ett
sådant arbete eller en del av det föremål för upphovsrätt, får denna rätt också
göras gällande.

Ett avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett

offentliggjort arbete är ogiltigt.

49 a §

7

Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att

framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten.
Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och
oavsett vilken teknik som utnyttjas.

Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett för-

farande som är jämförligt med fotografi.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femtio år har förflutit efter det år

då bilden framställdes.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 3, 7�9, 11 och 11 a §§, 12 §

första och fjärde styckena, 16 §, 16 a § tredje stycket, 17�21 och 23 §§, 24 §
första stycket, 25�26 b, 26 e, 26 k�28, 31�38, 41�42 h och 50�52 §§ ska till-
lämpas på bilder som avses i denna paragraf. �r en sådan bild föremål för
upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

58 §

8

Rätt domstol i mål om ljudradio- eller televisionsutsändning i strid

mot denna lag är Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller i mål om ersättning
som avses i 16 b § andra stycket, 17 och 18 §§, 26 a § första stycket eller 47 §
och i mål i vilket motsvarande ersättning begärs på grund av en hänvisning i
45, 46, 48, 49 eller 49 a § samt i mål om ersättning för utnyttjande med stöd
av 42 e § eller ersättning för en sådan vidaresändning som avses i 42 f §.

Denna lag träder i kraft den 29 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2013:691.

8 Senaste lydelse 2013:691.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014