SFS 2014:885 Förordning om register över vigselförrättare inom trossamfund

140885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om register över vigselförrättare inom
trossamfund;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen

(1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.

Kammarkollegiets vigselregister

2 §

Kammarkollegiet ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register över trossamfund med vigseltillstånd och deras förordnade vigselför-
rättare (vigselregistret).

Kollegiet är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för registret.

Personuppgiftslagen gäller om inte annat följer av denna förordning.

3 §

Personuppgifter får behandlas i vigselregistret om det behövs för Kam-

markollegiets handläggning av ärenden om vigseltillstånd och förordnande av
vigselförrättare enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom tros-
samfund samt för den tillsyn som kollegiet utövar enligt den lagen.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm-
melse med lag eller förordning.

4 §

I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om varje trossamfund

med vigseltillstånd:

1. namn, postadress, e-postadress och telefonnummer,
2. behörig kontaktperson för samfundet i frågor om vigsel samt hans eller

hennes namn, personnummer eller födelsedatum, postadress, e-postadress och
telefonnummer,

3. datum för beslut om vigseltillstånd och om återkallelse av tillstånd.
I vigselregistret ska följande uppgifter antecknas om varje förordnad

vigselförrättare:

1. namn, personnummer eller födelsedatum, postadress, e-postadress och

telefonnummer,

2. det trossamfund som vigselförrättaren utövar sin verksamhet inom,

SFS 2014:885

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:885

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. datum för beslut om förordnande och om återkallelse av förordnande.
�ven andra uppgifter som behövs för Kammarkollegiets tillsyn enligt

lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund får antecknas i
registret.

5 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Skatteverkets kontroll och underrättelseskyldighet

6 §

Skatteverket ska, om det inte är obehövligt, i samband med att verket

underrättas om en vigsel kontrollera mot vigselregistret att den som utfört
vigsel var förordnad som vigselförrättare vid tidpunkten för vigseln och att
det trossamfund han eller hon tillhör hade vigseltillstånd.

Kammarkollegiet får medge Skatteverket direktåtkomst till sådana person-

uppgifter i registret som behövs för verkets handläggning av ärenden enligt
äktenskapsbalken.

7 §

Skatteverket ska underrätta Kammarkollegiet om verket får kännedom

om att en befattningshavare inom ett trossamfund har genomfört en vigsel i
strid mot bestämmelserna i äktenskapsbalken eller genomfört en vigsel-
liknande ceremoni som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindel-
ser som avses i 4 kap. 4 c § brottsbalken.

Skatteverket ska även underrätta Kammarkollegiet om verket i annat fall

beslutar att inte registrera en vigsel som har förrättats inom ett trossamfund.

Domstolars underrättelseskyldighet

8 §

En domstol ska underrätta Kammarkollegiet om en dom i mål om

ansvar för äktenskapstvång enligt 4 kap. 4 c § brottsbalken eller för brott med
koppling till vigselverksamhet.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)