SFS 2014:887 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 kap. 4 och 5 §§ samt 36 kap. 1 §

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

32 kap.

4 §

Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i

ärende enligt föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensam-
kommande barn för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för-
hållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
lider skada eller men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

5 §

Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild

enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man
för ensamkommande barn.

36 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften före-
kommer i

1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,
2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,
3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken,
4. ärende om förvaltarskap, eller
5. ärende enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller

ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den en-
skilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften
röjs och uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,
2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första

stycket,

1 Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382.

2 Senaste lydelse 2012:450 (jfr 2014:329).

SFS 2014:887

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:887

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av

utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27

november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställig-
het av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upp-
hävande av förordning (EG) nr 1347/2000 eller ärende enligt 8 § lagen
(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18

december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verk-
ställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt
Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av
underhåll till barn och andra familjemedlemmar, eller

6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)