SFS 2014:889 Lag om ändring i miljöbalken

140889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i miljöbalken ska införas en ny

paragraf, 7 kap. 11 b §, av följande lydelse.

7 kap.

11 b §

När en fråga om dispens enligt 11 § andra stycket avser att inom ett

biotopskyddsområde enligt 11 § första stycket 1 vidta en åtgärd som under-
lättar för jordbruket, ska det anses finnas särskilda skäl för dispens om

1. åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av

jordbruksmark, och

2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses med hänsyn till före-

komsten av samma typ av biotopskyddsområde eller med hänsyn till natur-
värdena hos det biotopskyddsområde som dispensen avser och de naturvärden
som biotopskyddsområdet bidrar till i landskapet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359.

SFS 2014:889

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014