SFS 2014:891 Lag om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

140891.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdsförordningen (1993:1096);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 34 a § skogsvårdsförordningen

(1993:1096)

2 ska upphöra att gälla och att rubriken närmast före 34 a § ska

utgå vid utgången av augusti 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27, rskr. 2013/14:359.

2 Senaste lydelse av 34 a § 2005:1149.

SFS 2014:891

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014