SFS 2014:892 Lag om ändring i miljöbalken

140892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 18 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

7 kap.

18 §

2

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-

skyddet i ett område, om

1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strand-

skyddets syften,

2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områ-

dets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten, eller

3. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av en

detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg,

eller

b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om

miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av
någon annan än en kommun.

Ett upphävande enligt första stycket 2 får göras endast om sjöns vattenyta

har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vatten-
dragets bredd är omkring två meter eller smalare. Ett upphävande enligt första
stycket 3 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strand-
skyddsintresset.

Bestämmelser om kommunens möjligheter att upphäva strandskyddet

genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 kap. 17 § plan- och bygglagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358.

2 Senaste lydelse 2011:393.

SFS 2014:892

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014