SFS 2014:893 Lag om ändring i polisdatalagen (2010:361)

140893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (2010:361);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkt 5 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till polisdatalagen (2010:361) ska ha följande lydelse.

5. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den

1 januari 2018:

a) 3 kap. 4 § första stycket om särskilda upplysningar, när det gäller annan

verksamhet än sådan som bedrivs för ändamål som anges i 2 kap. 7 § 1,

b) 3 kap. 6 och 7 §§ om sökning, och
c) 3 kap. 10, 11 och 13 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmäl-

ningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs en-
ligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:192, bet. 2013/14:JuU33, rskr. 2013/14:392.

SFS 2014:893

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014