SFS 2014:897 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

140897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 16 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

18 kap.

16 §

2

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt

vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara
för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första

stycket, hos

1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till

jaktkortsregistret, och

2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.
Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om

namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen
eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i
registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte.
Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen
som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta
emot skjutvapen för översyn eller reparation.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

2 Senaste lydelse 2014:633.

SFS 2014:897

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014