SFS 2014:898 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

140898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 14 och 15 §§ förordningen (1999:1134) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

14 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2000:1281),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1�2 §§
vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av upplagshavare,
skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt,
lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefriade förbru-
kare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lager-
hållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

15 §

2

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap.

1, 4�7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap.,
14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17�19 kap. brottsbalken, narko-
tikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1�2 §§
vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3�5 eller
7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott
ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller
Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är in-
skrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de
som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning
inom myndigheten.

1 Senaste lydelse 2014:316.

2 Senaste lydelse 2014:316.

SFS 2014:898

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:898

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer,

ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan påföljd än
penningböter lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)