SFS 2014:901 Lag om ändring i miljöbalken

140901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i miljöbalken ska införas en ny

paragraf, 26 kap. 9 a §, av följande lydelse.

26 kap.

9 a §

I fråga om omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad får tillsynsmyn-

digheten inte besluta om förelägganden eller förbud om det i planbeskriv-
ningen till detaljplanen eller i bygglovet enligt plan- och bygglagen
(2010:900) har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte
överskrider dessa värden.

Trots första stycket får förelägganden eller förbud beslutas om det med

hänsyn till de boendes hälsa finns synnerliga skäl för det.

Förelägganden eller förbud får dock aldrig beslutas i fråga om omgivnings-

buller vid ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4 a § plan- och
bygglagen.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 9 a § första och andra styckena ska inte tilläm-

pas om ett ärende om detaljplan eller bygglov enligt plan- och bygglagen
(2010:900) har påbörjats före den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33, rskr. 2013/14:381.

SFS 2014:901

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014