SFS 2014:903 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

140903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §,

18 kap. 37 §, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1, 2, 10, 13 och 27 §§ samt 29 kap. 1 och
19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 5 a §, 26 kap. 9 a §

och 29 kap. 19 a § samt närmast före 26 kap. 9 a § och 29 kap. 19 a § två nya
rubriker av följande lydelse.

2 kap.

5 a §

Innan en enskild huvudman startar utbildning inom förskoleklass,

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem
som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsär-
skola ska samråd om den kommande verksamheten ske mellan den enskilde
och den kommun där utbildningen ska bedrivas. Den enskilde huvudmannen
ansvarar för att samrådet dokumenteras. Om utbildningen ska bedrivas i form
av gymnasieskola eller gymnasiesärskola, ska kommunen ge närliggande
kommuner tillfälle att medverka i samrådet.

9 kap.

22 §

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i

verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

10 kap.

41 §

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i

verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

11 kap.

40 §

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i

verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

1 Prop. 2013/14:112, prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:UbU22, rskr. 2013/14:357

SFS 2014:903

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:903

14 kap.

18 §

Den kommun där en fristående skola som anordnar fritidshem är belä-

gen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

15 kap.

34 §

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i

verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

18 kap.

37 §

2

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i

verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

24 kap.

7 §

Den kommun där den internationella skolan är belägen har rätt till insyn

i skolans verksamhet så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter
enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.

26 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tillsyn (2�9 a §§),
� ingripanden vid tillsyn (10�18 §§),
� statlig kvalitetsgranskning (19�23 §§), och
� nationell uppföljning och utvärdering (24�28 §§).

2 §

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till

syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om
åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten
ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.

Om det vid tillsynen av verksamheten vid en skolenhet konstateras åter-

kommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för elever att nå
målen för utbildningen, ska lärarresurserna vid skolenheten analyseras.

Etableringskontroll

9 a §

Statens skolinspektion ska inom ramen för sin tillsyn genomföra en

kontroll av den verksamhet som en enskild huvudman avser att bedriva
(etableringskontroll), om Skolinspektionen godkänt den enskilde som huvud-
man enligt 2 kap. 5 §. Etableringskontrollen ska genomföras innan utbild-
ningen startar.

2 Senaste lydelse 2012:109.

3 Senaste lydelse 2012:120.

background image

3

SFS 2014:903

10 §

En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag

står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte
uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten
eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet
eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.

Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nöd-

vändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Om en analys enligt 2 § andra
stycket ger stöd för det, kan åtgärderna omfatta förändringar i lärarresurserna.

13 §

En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande eller ett beslut om

rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag om

1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i 9 a § inte kan visa

att rimliga åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt 2 kap.
5 a §.

27 §

Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.

Statens skolinspektion ska förena ett föreläggande som avses i 10 § med

vite om föreläggandet avser en eller flera brister som allvarligt försvårar
förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

Om det finns anledning att anta att en person som är föremål för ett före-

läggande har begått en gärning som kan föranleda straff eller en strafflik-
nande sanktion, får han eller hon inte föreläggas vid vite att medverka i en
utredning som har samband med den gärningen.

29 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� bosättning (2�5 §§),
� hemkommun och hemlandsting (6 §),
� utlandssvenska elever (7 §),
� personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning (8 §),
� kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (9 §),
� handläggning (10 och 11 §§),
� talerätt (12 §),
� samverkan och anmälan till socialnämnden (13 §),
� tystnadsplikt (14 §),
� riksinternatskolor (15 och 16 §§),
� International Baccalaureate (17 §),
� överlämnande av betygshandlingar (18 §),
� informationsskyldighet (19 §),
� uppgiftsskyldighet (19 a §), och
� övriga bemyndiganden (20�29 §§).

19 §

Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i

förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymna-
sieskolor och gymnasiesärskolor och om sådan pedagogisk verksamhet som

background image

4

SFS 2014:903

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

avses i 25 kap. och som erbjuds i eller av kommunen. Kommunen ska också
informera om sådana riksrekryterande utbildningar som avses i 16 kap. 45 §
och 19 kap. 37 § och om motsvarande utbildningar vid fristående skolor.
Informationen ska utformas enligt 6 kap. 8 a § andra stycket kommunallagen
(1991:900).

Kommunen ska även informera om möjligheten för enskilda att bedriva

förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.
med bidrag från hemkommunen enligt 8 kap. 21 §, 14 kap. 15 § samt 25 kap.
11 och 15 §§.

Uppgiftsskyldighet

19 a §

En huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymna-

sieskola eller gymnasiesärskola ska till Statens skolverk lämna sådana uppgif-
ter om verksamhetens organisation och ekonomiska förhållanden som behövs
för allmänhetens insyn.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 29 kap. 19 § och i

övrigt den 1 januari 2015.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a § och 26 kap. 13 § ska tillämpas på huvud-

män som har ansökt om godkännande efter den 1 oktober 2014.

3. Bestämmelserna i 29 kap. 19 § ska tillämpas på utbildningar som

påbörjas efter utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Per-Anders Svensson
(Utbildningsdepartementet)