SFS 2014:906 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

140906.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 8 och 10 §§ fastighetstaxe-

ringslagen (1979:1152) ska ha följande lydelse.

21 kap.

8 §

2

Vid prövning av mål om fastighetstaxering består förvaltningsrätten av

en lagfaren domare, en värderingsteknisk ledamot och två nämndemän. Detta
gäller dock inte om annat följer av 18 § lagen (1971:289) om allmänna för-
valtningsdomstolar.

Om det behövs med hänsyn till målets omfattning eller någon annan sär-

skild omständighet, får ytterligare antingen en värderingsteknisk ledamot
eller en nämndeman ingå i rätten.

Inträffar sedan handläggningen påbörjats förfall för en värderingsteknisk

ledamot eller för en eller två av nämndemännen, är rätten ändå domför, om
minst en värderingsteknisk ledamot och minst en nämndeman fortfarande in-
går i rätten.

10 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar

värderingstekniska ledamöter för varje förvaltningsrätt för tiden från och med
den 1 juli det år då allmän fastighetstaxering äger rum av ägarlägenhets-,
hyreshus-, industri-, elproduktions- och specialenheter till och med den 30
juni det år då sådan taxering sker nästa gång. Om en sådan ledamot avgår
under den tid som han eller hon har blivit utsedd för, får en annan ledamot
förordnas för den tid som återstår.

Om det medan en värderingsteknisk ledamot deltar i behandlingen av ett

mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla,
ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Pia Gustafsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391.

2 Senaste lydelse 2009:793.

3 Senaste lydelse 2013:91. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2014:906

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014