SFS 2014:907 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

140907.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-

instruktion

1

dels att rubriken närmast före 37 § ska lyda ⬝Anställningar m.m.⬝,
dels att det ska införas en ny paragraf, 44 a §, av följande lydelse.

44 a §

Innan en nämndeman påbörjar en tjänstgöringsperiod i domstolen

ska hovrätten inhämta uppgifter om honom eller henne ur belastningsregistret
enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter
något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.
2. Bestämmelsen i 44 a § tillämpas första gången för de nämndemän som

utses 2014 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

SFS 2014:907

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014