SFS 2014:909 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

140909.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:381) med tingsrätts-

instruktion ska införas en ny paragraf, 50 b §, av följande lydelse.

50 b §

Innan en nämndeman påbörjar en tjänstgöringsperiod i domstolen

ska tingsrätten inhämta uppgifter om honom eller henne ur belastnings-
registret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte
möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.
2. Bestämmelsen i 50 b § tillämpas första gången för de nämndemän som

utses 2014 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:909

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014