SFS 2014:910 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

140910.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:382) med förvaltnings-

rättsinstruktion

1 ska införas en ny paragraf, 43 b §, av följande lydelse.

43 b §

Innan en nämndeman påbörjar en tjänstgöringsperiod i domstolen

ska förvaltningsrätten inhämta uppgifter om honom eller henne ur belast-
ningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det
inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.
2. Bestämmelsen i 43 b § tillämpas första gången för de nämndemän som

utses 2014 för en tjänstgöringsperiod som börjar den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

SFS 2014:910

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014