SFS 2014:914 Lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

140914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och
verkställighet av dom som meddelats i Schweiz;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8�11 §§ lagen (1936:79) om erkän-

nande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz ska ha följande
lydelse.

8 §

En dom eller en förlikning som enligt 1�5 §§ gäller i Sverige ska, efter

en ansökan av en part, förklaras verkställbar.

9 §

En ansökan om att en dom eller en förlikning ska förklaras verkställbar

görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. domen i original eller en kopia av domen som har bestyrkts av den aktu-

ella myndigheten,

2. bevis om att domen har fått laga kraft,
3. domstols protokoll eller någon annan handling som visar att villkoren i

5 § första stycket är uppfyllda, och

4. om ansökan avser en tredskodom, handlingar i original eller i bestyrkt

kopia som visar att en part som uteblivit har fått del av stämningen i tid
antingen personligen eller genom ett ombud med fullmakt, eller, i fall som av-
ses i 5 § första stycket 7, att han eller hon fått del av stämningen på det sätt
som föreskrivs där.

Om ansökan avser en förlikning, ska sökanden tillsammans med ansökan

ge in en kopia av ett protokoll som bestyrkts av en behörig myndighet samt
bevis om att förlikningen har stadfästs av en domstol och kan verkställas i
Schweiz.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet som

meddelats av schweiziska förbundskansliet. En översättning av handlingarna
till svenska ska även ges in. �versättningen ska vara bestyrkt av en svensk
diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Schweiz eller av en
schweizisk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Sverige
eller av en svensk notarius publicus.

10 §

Om en dom eller förlikning förklaras verkställbar, verkställs domen

eller förlikningen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.
En föreskrift om tvångsmedel i domen eller förlikningen ska dock inte tilläm-
pas.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:914

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:914

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsför-

klaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)