SFS 2014:917 Lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)

140917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 § atomansvarighetslagen

(1968:45) ska ha följande lydelse.

38 §

Om en dom i ett mål om ersättning för en atomskada har meddelats i

en annan konventionsstat och om domstolarna i den staten enligt Pariskon-
ventionen är behöriga att pröva den tvist som domen gäller, ska domen, när
den har fått laga kraft och kan verkställas i den stat där den meddelats, efter en
ansökan verkställas i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som av-
gjorts genom domen. Det finns dock inte någon skyldighet att verkställa en
utländsk dom, om det ansvarighetsbelopp som gäller för atomanläggningens
innehavare därigenom skulle överskridas.

En ansökan om verkställighet görs till den tingsrätt som regeringen före-

skriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats,

att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att den har fått laga
kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Be-

viset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för
justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Om en handling i ären-
det inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska en översättning till
svenska ges in tillsammans med handlingen. �versättningen ska vara bestyrkt
av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publi-
cus.

Om en ansökan om verkställighet bifalls, verkställs domen på samma sätt

som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställighet tillämpas i

övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:917

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:917

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)