SFS 2014:919 Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

140919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjömanslagen (1973:282);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) ska

ha följande lydelse.

14 §

2

En tvist om en sjömans anställningsförhållande får inte dras inför en

utländsk myndighet.

Första stycket gäller inte om något annat följer av de unionsrättsakter och

internationella instrument som anges i 1 § 1�4 lagen (2014:912) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2007:441.

SFS 2014:919

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014