SFS 2014:921 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

140921.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och
verkställighet av nordiska domar på privaträttens
område;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkän-

nande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha
följande lydelse.

7 §

2

Denna lag tillämpas inte om något annat följer av de unionsrättsakter

och internationella instrument som omfattas av lagen (2014:912) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestäm-
melser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på
särskilda rättsområden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om
1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskaps-

skillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivför-
hållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål an-
gående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äkten-
skapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställig-
het av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller för-
mynderskap,

2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn

eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet
enligt 6 §,

3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,
4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,
5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efter-

levande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller
ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark,
Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,

6. dom eller förlikning som rör
a) en gäldenärs försättande i konkurs,
b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,
c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols

prövning, eller

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2010:578.

SFS 2014:921

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:921

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på

grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något
av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om
offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de
nordiska länderna, eller

7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild dom-

stol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)