SFS 2014:922 Lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

140922.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och
verkställighet av österrikiska domar på
privaträttens område;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1983:368) om erkän-

nande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 12�14 och 16�18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på domar på privaträttens område som har med-

delats i �sterrike. Lagen tillämpas på sådana domar även om de har medde-
lats i ett straffrättsligt förfarande. Lagen tillämpas inte om något annat följer
av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen
(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

12 §

En österrikisk dom som ska erkännas i Sverige och som får verkställas

i �sterrike ska efter en ansökan förklaras verkställbar.

13 §

En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs till den tingsrätt som

regeringen föreskriver.

14 §

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in domen i original eller en

kopia av domen som bestyrkts av en behörig myndighet samt bevis om att
domen har fått laga kraft och får verkställas i �sterrike.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som

behövs för tingsrättens prövning av ansökan.

De handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan ska vara skrivna på

svenska eller åtföljas av en översättning till svenska. Riktigheten av översätt-
ningen ska vara bestyrkt av en person som är behörig att i Sverige eller �ster-
rike bestyrka en sådan översättning. Tingsrätten får medge undantag från kra-
vet på översättning.

16 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt

som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i
domen ska dock inte tillämpas.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2010:579.

SFS 2014:922

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:922

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

16 a §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets-

förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

17 §

En förlikning som har träffats inför en österrikisk domstol i en privat-

rättslig fråga som omfattas av denna lag ska efter en ansökan förklaras verk-
ställbar, om

1. förlikningen får verkställas i �sterrike och
2. det inte finns sådana omständigheter som avses i 6 § 1, 2 eller 3.
För handläggningen av frågor om verkställbarhet av förlikningar tillämpas

12�16 a §§.

18 §

Om en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken har beviljats,

ska vid tillämpning av 15 kap. 7 § samma balk en talan som väcks vid en öst-
errikisk domstol jämställas med en talan som väcks vid en svensk domstol,
om den österrikiska rättegången kan leda till en dom som enligt denna lag kan
verkställas här. Det förhållandet att en sådan rättegång redan pågår eller att
saken har avgjorts genom en dom som ännu inte har fått laga kraft hindrar inte
att en säkerhetsåtgärd beviljas.

Ett beslut om en säkerhetsåtgärd förfaller en månad efter det att domen i

den österrikiska rättegången har fått laga kraft, om inte en ansökan om att
domen ska förklaras verkställbar i Sverige har gjorts dessförinnan. Om en an-
sökan om verkställbarhetsförklaring har gjorts inom denna tid, ska beslutet
gälla till dess ansökan prövas, om inte tingsrätten bestämmer något annat. Om
det inte finns något beslut om en säkerhetsåtgärd när ansökan görs, får tings-
rätten på yrkande besluta om en sådan åtgärd i avvaktan på att ansökan prö-
vas.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)