SFS 2014:923 Lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

140923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av
Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974
om en uppförandekod för linjekonferenser;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1983:1015) med anled-

ning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en upp-
förandekod för linjekonferenser ska ha följande lydelse.

12 §

En ansökan om att en rekommendation ska förklaras verkställbar görs

till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Rekommendationen ska ges in i
original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet inte är skriven på
svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av
handlingen ges in.

Om en rekommendation förklaras verkställbar, verkställs rekommendatio-

nen på samma sätt som en dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:923

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014