SFS 2014:924 Lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

140924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:193) om internationell
järnvägstrafik;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1985:193) om

internationell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

5 §

En ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar görs till

den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig

myndighet, och

2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har

upprättats att den avser en tvist om befordran som omfattas av fördraget samt
att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den
har fått laga kraft.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som

behövs för tingsrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får
tingsrätten kräva att de handlingar som har getts in tillsammans med ansökan
ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av
en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i
den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska,

ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrät-
ten får medge undantag från kravet på översättning.

6 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som

en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Den sak som har avgjorts genom en dom som avses i 4 § första stycket 1

eller genom en förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får
inte prövas på nytt.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:924

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:924

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)