SFS 2014:926 Lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden

140926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:272) om internationella
frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 och 17 §§ lagen (1990:272) om

internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållan-
den

2 ska ha följande lydelse.

16 §

3

Ett utländskt domstolsavgörande som är verkställbart i domstolslandet

och som gäller i Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats verk-
ställbart här.

En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs till den tingsrätt som rege-

ringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller i

kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet samt de ytterligare hand-
lingar som tingsrätten behöver för sin prövning.

17 §

4

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på

samma sätt som ett motsvarande svenskt avgörande som har fått laga kraft. En
föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:1141.

3 Senaste lydelse 2001:1141.

4 Senaste lydelse 2001:1141.

SFS 2014:926

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014