SFS 2014:927 Lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

140927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 60 § och 21 kap. 2 och 6 §§

sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

13 kap.

60 §

2

Ett avtal som har ingåtts innan en tvist har uppkommit och som in-

skränker kärandens rätt att få en tvist om transport av styckegods enligt detta
kapitel prövad vid domstol är ogiltigt i den utsträckning som det begränsar
kärandens rätt att enligt eget val väcka talan vid domstolen för den ort där

1. svaranden har sitt huvudkontor eller, om ett huvudkontor saknas, där

svaranden har sin vanliga vistelseort,

2. transportavtalet ingicks, förutsatt att svaranden där har driftställe för sin

rörelse, filial eller företrädare, genom vars förmedling avtalet har ingåtts, eller

3. den avtalade lastningshamnen eller den avtalade eller faktiska lossnings-

hamnen ligger.

Trots första stycket kan en talan alltid väckas vid domstolen för den ort

som har angetts i transportavtalet. Efter det att en tvist har uppkommit får par-
terna fritt avtala hur tvisten ska behandlas.

Om ett konossement har utfärdats enligt ett certeparti som innehåller be-

stämmelser om behörig domstol eller skiljedomsförfarande utan att konosse-
mentet uttryckligen anger att dessa bestämmelser är bindande för innehavaren
av konossementet, får transportören inte åberopa bestämmelserna mot en
innehavare av konossementet som har förvärvat det i god tro.

Första stycket gäller inte om varken den avtalade lastningshamnen eller

den avtalade eller faktiska lossningshamnen ligger i Sverige, Danmark,
Finland eller Norge eller om något annat följer av de unionsrättsakter och
internationella instrument som anges i 1 § 1�4 lagen (2014:912) med kom-
pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och
internationell verkställighet av vissa avgöranden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2007:443.

SFS 2014:927

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:927

21 kap.

2 §

3

I fråga om behörigheten för en sjörättsdomstol att ta upp ett tvistemål

som avses i 1 § första stycket ska bestämmelserna om laga domstol i tvistemål
i allmänhet tillämpas.

En talan får även väckas vid sjörättsdomstolen för den ort där fartyget

finns. Om säkerhet för en fordran har ställts hos en myndighet till befrielse
från kvarstad eller någon annan säkerhetsåtgärd, får en talan väckas även vid
sjörättsdomstolen för den ort där säkerheten har ställts. En talan som avser en
fordran som säkerheten har avsett får väckas vid sistnämnda sjörättsdomstol,
även om säkerheten har upphört att gälla.

Om det inte finns en sjörättsdomstol på den ort där svaranden har kunnat

sökas enligt första eller andra stycket, väcks en talan vid den sjörättsdomstol
som är närmast den orten.

Om flera är redare i ett fartyg, ska fartygets hemort anses som rederiets

hemvist.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte om något annat följer av lagen

(2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och
om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller av
de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1�4 den
lagen. Andra stycket i denna paragraf gäller dock om fartyget är belagt med
kvarstad.

6 §

4

Om en dom i ett mål om ersättning för oljeskada eller bunkeroljeskada

har meddelats i en annan stat som har tillträtt den i 10 kap. angivna 1992 års
ansvarighetskonvention eller den i 10 a kap. angivna bunkerkonventionen och
om domstolarna i den staten var behöriga att pröva den tvist som domen
avser, gäller följande. När domen har fått laga kraft och kan verkställas i den
stat där den har meddelats, ska den efter en ansökan verkställas i Sverige utan
att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen, om inte något
annat följer av 10 kap. 9 § eller 5 § femte stycket i detta kapitel. Detta medför
inte någon skyldighet att verkställa en utländsk dom, om det ansvarsbelopp
som gäller för fartygets ägare därmed skulle överskridas.

En ansökan om verkställighet görs till den tingsrätt som regeringen före-

skriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. domen i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats att

domen avser ersättning enligt den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarighets-
konvention eller den i 10 a kap. angivna bunkerkonventionen samt att domen
har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet.

Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen
för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats. Om en handling i
ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en översätt-
ning till svenska ges in. �versättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk
eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en ansökan om verkställighet bifalls, verkställs domen på samma sätt

som en svensk dom som har fått laga kraft.

3 Senaste lydelse 2007:443.

4 Senaste lydelse 2013:328 (jfr 2013:543).

background image

3

SFS 2014:927

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställighet tillämpas i

övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014