SFS 2014:928 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

140928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9�11 §§ lagen (1994:2087) med

anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter ska ha följande lydelse.

9 §

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart

görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndig-

het,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande avgörande, en

handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts
gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutions-
titeln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en administrativ myndig-

het som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är
uppfyllda,

4. bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upp-

rättats, och

5. bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig

tid.

10 §

Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgöran-

det på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-

ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:928

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:928

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)