SFS 2014:930 Lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

140930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från
de internationella oljeskadefonderna;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2005:253) om

ersättning från de internationella oljeskadefonderna ska ha följande lydelse.

5 §

2

I fråga om erkännande, verkställbarhet och verkställighet av en dom

mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond ska Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012
om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på
privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) eller rådets förordning
(EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års
Bryssel I-förordning) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa
bestämmelser gäller.

Om en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års

Bryssel I-förordning leder till att domen inte skulle erkännas, förklaras verk-
ställbar eller verkställas i Sverige, ska frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1
i 2003 års fondprotokoll.

6 §

3

När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artikel 8

i 1992 års fondkonvention, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap.
6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställbar-

het av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Om domen har med-
delats av en domstol i en stat där 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års
Bryssel I-förordning gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i
dessa förordningar och i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser
om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet
av vissa avgöranden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse 2007:442.

3 Senaste lydelse 2007:442.

SFS 2014:930

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:930

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)