SFS 2014:932 Lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

140932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och
ersättning vid radiologiska olyckor;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:950) om ansvar

och ersättning vid radiologiska olyckor

dels att 60�63 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 3, av

följande lydelse.

60 §

En dom om ersättning för radiologisk skada som har meddelats av en

behörig domstol i en annan konventionsstat ska, när domen har fått laga kraft
och får verkställas i den stat där den har meddelats, efter en ansökan förklaras
verkställbar i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts
genom domen.

61 §

En ansökan om att en dom om ersättning för radiologisk skada ska för-

klaras verkställbar enligt 60 § görs till den tingsrätt som regeringen föreskri-
ver. Ansökan ska innehålla

1. domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet, och
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen har medde-

lats att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att domen har
fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet.

Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen
för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats.

Handlingar på andra språk än svenska, danska eller norska ska ges in också

i översättning till svenska. �versättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk
eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

62 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt

som en svensk dom som har fått laga kraft.

63 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-

ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

3. Trots det som föreskrivs i 2 ska en ansökan om verkställighet som gjorts

till Svea hovrätt före den 10 januari 2015 även i fortsättningen handläggas
där. Vid handläggningen i Svea hovrätt tillämpas bestämmelserna i rätte-

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:932

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:932

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

gångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut. En ansökan får inte
bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Pröv-
ningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta domstolen. Vid handlägg-
ningen i Högsta domstolen tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om
överklagande av en hovrätts beslut.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)