SFS 2014:933 Lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

140933.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:603) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
underhållsförordning och 2007 års
Haagkonvention om underhållsskyldighet;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:603) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haag-
konvention om underhållsskyldighet

2

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 7, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

3

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras

verkställbart enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention
görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

7 §

4

En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som

avses i 3 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs av den

som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet ska ha kommit in till
tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel
23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en
ansökan om ändring ska göras.

8 §

5

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verk-

ställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsären-
den, om inte något annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års
Haagkonvention.

11 §

6

Om tingsrätten bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring en-

ligt underhållsförordningen som avses i 3 §, ska tingsrättens beslut anses
innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15
kap. rättegångsbalken.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2012:451 (jfr 2014:329).

3 Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329).

4 Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329). �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas
bort.

5 Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329).

6 Senaste lydelse 2012:451 (jfr 2014:329).

SFS 2014:933

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:933

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)