SFS 2014:935 Lag om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring

140935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:586) om gruppundantag
för konkurrensbegränsande avtal om
tekniköverföring;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�3 §§ lagen (2008:586) om grupp-

undantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas på avtal om tekniköverföring.

Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tillämpas

på avtal enligt denna lag.

Lagen tillämpas inte på licensavtal som omfattas av lagen (2008:582) om

gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal eller lagen
(2008:583) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning
och utveckling.

2 §

Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om teknik-

överföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas av
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) undantag från förbudet i samma para-
graf mot sådana avtal. Undantag gäller dock endast för sådana grupper av av-
tal som uppfyller förutsättningarna för undantag i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Av 2 kap. 3 § konkurrenslagen följer att Konkurrensverket kan besluta att

ett enskilt avtal, som till följd av ett gruppundantag enligt denna lag är undan-
taget från förbudet i 2 kap. 1 § samma lag, inte ska omfattas av undantaget om
avtalet har följder som är oförenliga med 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

3 §

I fråga om avtalen tillämpas bestämmelserna i kommissionens förord-

ning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av artikel
101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal
om tekniköverföring

2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 2.1, 6,

7 och 9�11. Vidare ska hänvisningar till undantaget i artikel 2 avse 2 § första
stycket i förening med 1 § första och andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller till utgången av april 2015 för avtal som var i

kraft den 1 augusti 2014. �ldre föreskrifter gäller dock inte för avtal som vid

1 Prop. 2013/14:221, bet. 2013/14:NU22, rskr. 2013/14:362.

2 EUT L 93, 28.3.2014, s. 17 (Celex 32014R0316).

SFS 2014:935

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:935

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ikraftträdandet uppfyller villkoren för gruppundantag enligt de nya föreskrif-
terna.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)