SFS 2014:936 Förordning om näringsförbud

140936.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om näringsförbud;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller för näringsförbud och tillfälligt näringsförbud

som har meddelats med stöd av lagen (2014:836) om näringsförbud eller mot-
svarande äldre bestämmelser.

2 §

Med näringsförbudsregister avses det register som anges i 40 § lagen

(2014:836) om näringsförbud.

Domstols underrättelseskyldighet

3 §

En domstol som har meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsför-

bud ska till domen eller beslutet foga en särskild underrättelse som närmare
förklarar vad förbudet innebär.

Underrättelsen ska utformas enligt ett formulär som fastställs av Domstols-

verket.

4 §

Domstolen ska till näringsförbudsregistret och till Kronofogdemyndig-

heten sända uppgifter om domar och beslut i vilka domstolen har

1. meddelat näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
2. ändrat eller upphävt ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
3. meddelat undantag från ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud,
4. återkallat ett undantag,
5. förlängt tiden för ett undantag,
6. bestämt att ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud tills vidare

inte ska gälla, eller

7. förlängt tiden för ett näringsförbud.
När en sådan uppgift lämnas som avses i första stycket 3 ska det också tyd-

ligt anges vilken verksamhet som undantaget avser.

Domstolsverket får, efter att ha gett Bolagsverket och Kronofogdemyndig-

heten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur domstolarna ska full-
göra sin uppgiftsskyldighet enligt denna paragraf.

5 §

Uppgifter om domar och beslut som avses i 4 § ska lämnas så snart av-

görandet om näringsförbud har vunnit laga kraft. I de fall avgörandet gäller

SFS 2014:936

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:936

omedelbart ska dock uppgifter enligt 4 § lämnas så snart avgörandet har med-
delats.

6 §

Om någon som har tillstånd av en myndighet att driva näring inom ett

särskilt reglerat näringsområde meddelas näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud, ska domstolen i fall som avses i 4 § sända en kopia av domen
eller beslutet till den tillståndsgivande myndigheten. I fråga om när sådan
underrättelse ska göras gäller 5 §.

Näringsförbudsregistret

7 §

Näringsförbudsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling och

används för

1. samordnad registrering av och information om meddelade näringsförbud

och tillfälliga näringsförbud,

2. framställning för intyg och registerutdrag,
3. framställning av bevis om meddelade näringsförbud och tillfälliga

näringsförbud samt bevis om frihet från näringsförbud, och

4. underrättelser enligt 12 §.
Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för behandling av personuppgifter i näringsförbudsregistret.

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de

registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För
dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behand-
lingen av personuppgifter.

8 §

När ett näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud har meddelats, ska

Bolagsverket kungöra detta i en tidning som verket ger ut. Bolagsverket får
meddela närmare föreskrifter om sådan kungörelse.

9 §

Näringsförbudsregistret ska innehålla uppgift om

1. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,

och postadress när det gäller en person som fått näringsförbud eller tillfälligt
näringsförbud,

2. huruvida näringsförbudet är tillfälligt,
3. den tid näringsförbudet avser,
4. huruvida näringsförbudet har ändrats eller upphävts,
5. undantag och villkor i samband med undantaget samt om huruvida

undantaget återkallats, och

6. vilken domstol som har beslutat om näringsförbud eller tillfälligt

näringsförbud samt målnummer.

10 §

Uppgifter om näringsförbud och tillfälligt näringsförbud ska gallras ur

näringsförbudsregistret så snart som möjligt efter det att tiden för näringsför-
budet har löpt ut eller uppgift har kommit in om att förbudet av något annat
skäl har upphört att gälla.

11 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur utdrag ska lämnas ur

näringsförbudsregistret.

background image

3

SFS 2014:936

12 §

Underrättelser om de uppgifter som förs in i näringsförbudsregistret

och om de ändringar som görs i registret ska fortlöpande sändas till Krono-
fogdemyndigheten och Skatteverket.

13 §

Om den som i tjänsten hanterar ett utdrag ur näringsförbudsregistret

finner anledning att anta att dess innehåll är oriktigt, ska han eller hon genast
anmäla det till Bolagsverket.

14 §

Bolagsverket ska lämna behövliga utdrag ur registret till rättsstati-

stiken enligt de anvisningar som Domstolsverket tillhandahåller, efter att ha
gett Bolagsverket tillfälle att yttra sig.

15 §

De uppgifter som finns i näringsförbudsregistret ska vara offentliga.

I fråga om personuppgifter ska näringsförbudsregistret ha till ändamål att

tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och
� som avser sådan näringsverksamhet för vilken införing sker i registret,
� som avser fullgörande av underrättelseskyldighet, eller
� som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som finns i

registret,

2. allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i närings-

förbudsregistret utgör underlag för prövningar eller beslut.

Personnummer och andra identitetsnummer i registret får behandlas för de

ändamål som anges i första stycket.

16 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 15 § och i den utsträck-

ning det är förenligt med 33 § personuppgiftslagen (1998:204) medge direkt-
åtkomst till näringsförbudsregistret.

Endast en myndighet får dock medges direktåtkomst till personuppgifter

om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, om inte undantag från
förbudet att behandla sådana uppgifter har meddelats med stöd av 21 § per-
sonuppgiftslagen (1998:204).

17 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse eller

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

18 §

Att beslut om rättelse och avslag på ansökan om information enligt

26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol följer av 52 § den lagen.

Kronofogdemyndighetens tillsynsverksamhet

19 §

Kronofogdemyndigheten ska genomföra tillsynen över meddelade

näringsförbud med respekt för den personliga integriteten och på ett sådant
sätt att tillsynen inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar den
som har näringsförbud eller någon annan enskild större besvär än nödvändigt.

20 §

Kallelse till samtal ska sändas med posten eller ske på annat lämpligt

sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, ska kallelsen vara skriftlig och
delges.

background image

4

SFS 2014:936

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

21 §

Ett föreläggande om vite enligt 43 eller 45 § lagen (2014:836) om

näringsförbud ska vara skriftligt. Föreläggandet ska delges.

22 §

Kronofogdemyndigheten ska på ett lämpligt sätt dokumentera de upp-

gifter som hämtas in i samband med tillsynen.

23 §

Beslut som fattas av Kronofogdemyndigheten ska antecknas på lämp-

ligt sätt.

24 §

Kronofogdemyndigheten ska anmäla till åklagaren om det finns skäl

att misstänka att ett näringsförbud överträds eller har överträtts eller att den
som har fått undantag från ett sådant förbud enligt 35 § lagen (2014:836) om
näringsförbud bryter mot sina skyldigheter i den verksamhet som avses med
undantaget, eller mot vad rätten har bestämt i samband med att den beviljade
undantag.

25 §

Kronofogdemyndigheten och Skatteverket ska särskilt uppmärksamma

när det kan finnas skäl att meddela näringsförbud enligt 6 § lagen (2014:836)
om näringsförbud och anmäla detta till åklagaren.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:441) om underrättel-

ser angående näringsförbud m.m.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)