SFS 2014:937 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

140937.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 3 och 9 §§ förordningen (2007:1117) med in-

struktion för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (2008:579),
2. 18 kap. 1 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, 18 kap. 1 §

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster och 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet,

3. lagen (2014:836) om näringsförbud,
4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,
5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elek-

tronisk identifiering,

7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luft-

fartens område, och

8. konkurrensförordningen (2008:604).
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar

lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om
valfrihet hos Arbetsförmedlingen eller lagen (2010:197) om etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända invandrare. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen
om valfrihetssystem.

9 §

2

Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och �&klagar-

myndigheten innan verket väcker talan om eller ansöker om näringsförbud
enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:387.

2 Senaste lydelse 2008:611.

SFS 2014:937

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014