SFS 2014:938 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

140938.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 16 e § förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

16 e §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap. 8�9 c §§,

9�11, 14 eller 15 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), lagen
(2000:1225) om straff för smuggling, 47 § lagen (2014:836) om näringsför-
bud eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten
lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av E-legitima-
tionsnämnden. Uppgifterna ska endast lämnas ut i ärenden om godkännande
av sökande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster
för elektronisk identifiering, i fråga om den som nämnden överväger att god-
känna och, om ärendet gäller en juridisk person, styrelseledamot, verkstäl-
lande direktör eller firmatecknare för denna.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:316.

SFS 2014:938

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014