SFS 2014:939 Förordning om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

140939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:744) om trafiken
på Göta kanal;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1983:744) om trafiken på

Göta kanal

1

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 §

Göta kanal, som ägs av AB Göta kanalbolag (kanalbolaget), omfattar

farlederna mellan Mem vid Slätbaken och Motala vid Vättern (�stgötadelen)
samt mellan Karlsborg vid Vättern och Sjötorp vid Vänern (Västgötadelen).

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 4 § 1992:782.

SFS 2014:939

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014