SFS 2014:941 Lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

140941.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:50) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen

(1994:200) i stället för lydelsen enligt lagen (2014:50) om ändring i den lagen
ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 1 a�4 e: den som omsätter varan eller tjänsten,

1 a. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av telekommuni-

kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som ska
redovisas enligt bestämmelser som motsvarar den särskilda ordningen i artik-
larna 369a�369k i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om
ett gemensamt system för mervärdesskatt, i lydelsen enligt direktiv 2008/8/EG,
om den som omsätter tjänsten är en sådan grupp av personer som i ett annat
EU-land anses som en enda beskattningsbar person (mervärdesskattegrupp):
mervärdesskattegruppen,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk beskattnings-
bar person: den som förvärvar tjänsten, om denne är

� en beskattningsbar person,
� en juridisk person som inte är en beskattningsbar person men är registre-

rad till mervärdesskatt här, eller

� en juridisk person som skulle ha varit en beskattningsbar person om inte

4 kap. 8 § varit tillämplig,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana varor som

avses i 5 kap. 2 c och 2 d §§, om den som omsätter varan är en utländsk be-
skattningsbar person och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här:
den som förvärvar varan,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap. 30 b §

första stycket: den till vilken omsättningen görs,

4 a. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, av
guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusen-

1 Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

SFS 2014:941

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:941

delar eller av investeringsguld om den som omsätter guldet är skattskyldig
enligt 3 kap. 10 b §: den som förvärvar varan,

4 b. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i andra stycket, om skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2
i denna paragraf: den som förvärvar tjänsten, om denne är

� en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt till-

handahåller sådana tjänster, eller

� en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar

person som avses i första strecksatsen sådana tjänster,

4 c. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av vara eller av tjänst

med anknytning till fastighet som avses i 5 kap. 8 §, utom fastighetstjänst som
avses i 4 b i denna paragraf eller 3 kap. 3 § andra och tredje styckena, om den
som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar person och
förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här: den som förvärvar varan
eller tjänsten, om inte annat följer av 2 d §,

4 d. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här, om
skattskyldighet inte föreligger enligt första stycket 2 i denna paragraf, av ut-
släppsrätter för växthusgaser enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen vilka kan
överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet, eller av andra enheter som verksam-
hetsutövare kan använda för att följa det direktivet: den som förvärvar
tjänsten,

4 e. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 mellan beskattnings-

bara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt här av
sådana varor som avses i tredje stycket: den som förvärvar varan,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor
a) om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen, om inte annat följer av d,

b) om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige

men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen
om varan hade varit tullbelagd, om inte annat följer av d,

c) om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer,

eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat
EU-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 §
andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet, om
inte annat följer av e,

d) om den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen enligt a eller

b är ett ombud och Skatteverket är beskattningsmyndighet: den för vars räk-
ning ombudet handlar,

e) om innehavaren av tillståndet enligt c är ett ombud och Skatteverket är

beskattningsmyndighet: den för vars räkning ombudet handlar.

Första stycket 4 b gäller
1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan

hänföras till

� mark- och grundarbeten,
� bygg- och anläggningsarbeten,
� bygginstallationer,

background image

3

SFS 2014:941

� slutbehandling av byggnader, eller
� uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,
2. byggstädning, och
3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2.
Första stycket 4 e gäller varor som kan hänföras till följande nummer i

Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan i dess lydelse den 1 januari 2012,

1. avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (KN-

nr som börjar med 7204),

2. avfall och skrot av koppar (KN-nr som börjar med 7404),
3. avfall och skrot av nickel (KN-nr som börjar med 7503),
4. avfall och skrot av aluminium (KN-nr som börjar med 7602),
5. avfall och skrot av bly (KN-nr som börjar med 7802),
6. avfall och skrot av zink (KN-nr som börjar med 7902),
7. avfall och skrot av tenn (KN-nr som börjar med 8002),
8. avfall och skrot av andra oädla metaller (KN-nr som börjar med 8101�

8113), eller

9. avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumu-

latorer (KN-nr som börjar med 854810).

Vid omsättning av en vara eller en tjänst som görs inom landet av en be-

skattningsbar person som har ett fast etableringsställe här ska den beskatt-
ningsbara personen vid tillämpningen av första stycket likställas med en ut-
ländsk beskattningsbar person, om omsättningen görs utan medverkan av det
svenska etableringsstället.

Med tullskuld förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Med
unionsvara förstås detsamma som gemenskapsvara i den förordningen.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014