SFS 2014:947 Förordning om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

140947.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1157) om stöd för
yrkesintroduktionsanställningar;

utfärdad den 26 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2013:1157) om yrkesintro-

duktionsanställningar ska ha följande lydelse.

3 §

Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med yrkesintroduk-

tionsanställningar avses i denna förordning anställningar som omfattas av ett
centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett så-
dant kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning eller handled-
ning. Anställningarna riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfa-
renhet eller som är arbetslösa.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningsavtal som har ingåtts

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2014:947

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014