SFS 2014:950 Lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

140950.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet
för att på grund av sjukdom prova annat arbete;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2008:565) om rätt till

ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete ska ha följande
lydelse.

2 §

Som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren på grund av

sjukdom

1. har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller

till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren,
under en period om minst 90 dagar, och

2. har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden

från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

När det beräknas hur lång tid arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga

enligt första stycket ska dagar i sjukperioder läggas samman enligt 27 kap.
51 § socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Bestämmelsen i sin nya lydelse tillämpas första gången när en sjuk-

period har påbörjats den 1 augusti 2014 eller senare. Vid bedömningen av om
dagar i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i en tidigare sjuk-
period ska även sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet beaktas.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

SFS 2014:950

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

0950.fm Page 1 Tuesday, July 1, 2014 1:04 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

0950.fm Page 2 Tuesday, July 1, 2014 1:04 PM