SFS 2014:951 Lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare

140951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2009:657) om
försöksverksamhet med prestationsbaserad
stimulansersättning inom svenskundervisning för
invandrare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2009:657) om försöksverk-

samhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning
för invandrare ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368.

SFS 2014:951

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014